Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SmaakGenot en haar Klanten. Verkooppartners verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Verkopen via SmaakGenot’.

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van een Verkooppartner dat door de Klant via het Platform kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Verkooppartner van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en een Verkooppartner met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Partnerinformatie: de informatie van een Verkooppartner met betrekking tot onder andere algemene informatie, bedrijfs- en contactgegevens, productaanbod (voedsel, alcoholische en niet-alcoholische dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bedrijfslogo, grafisch materiaal en bezorggebied (inclusief postcodes).

Platform: de website, apps, tools en andere apparaten van SmaakGenot waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door SmaakGenot worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Verkooppartner.

Verkooppartner: een bedrijf dat voedsel, alcoholische en niet-alcoholische dranken of aanverwante producten verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Handelsnaam: SmaakGenot B.V.
Adres hoofdvestiging:
Kerkstraat 8
8162 RS Epe
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)85 06 04 505
E-mail: info@smaakgenot.nl
KvK: 76938557
Btw-nr: NL860847007B01

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. SmaakGenot is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van een Verkooppartner van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Verkooppartner aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Verkooppartner op grond van artikel 6 hieronder.
 1. SmaakGenot publiceert het Aanbod namens de Verkooppartners op het Platform, overeenkomstig de door de Verkooppartners aangeleverde Partnerinformatie. SmaakGenot aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Partnerinformatie op het Platform. Een Verkooppartner kan ingrediënten en additieven gebruiken voor etenswaren en dranken, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Verkooppartner voor actuele allergeneninformatie voordat de Bestelling wordt geplaatst.
 2. SmaakGenot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 3. SmaakGenot geeft alle Partnerinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na het ontvangen van de Bestelling, zal SmaakGenot de Bestelling per e-mail bevestigen.
 3. De overeenkomst kan alleen door een Verkooppartner worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte gegevens aan SmaakGenot of aan de Verkooppartner te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de Verkooppartner als SmaakGenot.
 5. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Verkooppartner, die in de bevestigingsmail of op de website van SmaakGenot is weergegeven.
 6. SmaakGenot aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen met bederfelijke producten kunnen niet door de Klant bij SmaakGenot worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij een Verkooppartner is slechts mogelijk indien een Verkooppartner expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. Een Klant heeft de mogelijkheid een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van niet bederfelijke producten zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant.
 3. Een Verkooppartner heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, of in geval van overmacht.
 4. SmaakGenot heeft het recht om namens een Verkooppartner Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of contactgegevens. Indien SmaakGenot een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal SmaakGenot dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf, dan is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkooppartner.
 2. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkooppartner verstrekte instructies.
 3. Een Verkooppartner heeft het recht om de kosten van terugzending bij de Klant in rekening te brengen.
 1. Een Verkooppartner kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 6.1.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: a. die door de Verkooppartner tot stand zijn gebracht overeenkomstig aan specificaties van de Klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkooppartner geen invloed heeft.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SmaakGenot of de Verkooppartner niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 1. Op een moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Verkooppartner te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan SmaakGenot kenbaar heeft gemaakt.
 2. Voor de bezorging van een Bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van een Bestelling en het soort product. Elke Verkooppartner bepaalt zelf de leveringsvoorwaarden.
 3. Een bestelling zal worden afgeleverd door de logistieke partner van de Verkooppartner. Op de dag van de geplande bezorging ontvangt de Klant een e-mail met een link naar de Track & Trace, waarmee de Klant een pakket kan volgen.
 4. SmaakGenot en de Verkooppartners willen en mogen geen alcohol verkopen en leveren aan personen onder 18 jaar. Om te zorgen dat alcoholische dranken aan een meerderjarige wordt overhandigd (en daarmee in lijn met wet- en regelgeving wordt gehandeld), kan de bezorger naar de leeftijd informeren en om legitimatie vragen.
 5. Een geaccepteerde Bestelling zal door een Verkooppartner met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langer leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst een bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal SmaakGenot het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkooppartner tot het moment van bezorging aan de Klant.
 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Verkooppartner te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Verkooppartner en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Verkooppartner. SmaakGenot kan alleen een bemiddelde rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van SmaakGenot op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door SmaakGenot is ontvangen zal SmaakGenot zo snel mogelijk reageren met een ontvangstbevestiging. SmaakGenot streeft ernaar de klacht uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Verkooppartner (lid 1) of SmaakGenot (lid 2).

Op alle online diensten en leveringen via het Platform is ons privacy- en cookiebeleid van toepassing. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.